Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

Zintegrowany Program - WTEiI

Projekt pt.: „Zintegrowany Program UTHRad” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.5 Kompleksowe Programy Szkół Wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Zintegrowany Program UTH Rad” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.5 Kompleksowe Programy Szkół Wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany od 2 kwietnia 2018 r. do 30 marca 2022 roku.

Celem całego projektu realizowanego w UTH Rad jest poprawa jakości kształcenia, podniesienie kompetencji studentów – kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej.

Celem Projektu realizowanego na Wydziale Transportu i Elektrotechniki jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości studentów WTiE oraz kompetencji zawodowych kadry dydaktycznej Wydziału.

Planowane do zrealizowania zadania na Wydziale Transportu i Elektrotechniki obejmują:

 • udział studentów trzech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych kierunków: Transport i Logistyka (I i II stopień), Elektrotechnika (I i II stopień) oraz Turystyka i Rekreacja (I stopień) w certyfikowanych szkoleniach,
 • udział kadry akademickiej Wydziału w certyfikowanych szkoleniach i studiach podyplomowych umożliwiających nabycie dodatkowych kompetencji, które zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym.

Działania realizowane w ramach Projektu umożliwią studentom uzyskanie praktycznych umiejętności z uwagi na modyfikację/aktualizację programów kształcenia na kierunkach: Transport i Logistyka, Elektrotechnika oraz Turystyka i Rekreacja. Studenci/uczestnicy projektu dzięki otrzymanemu wsparciu nabędą dodatkowe kompetencje zawodowe, zarówno wiedzę, jak i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań specyficznych dla poszczególnych zawodów i stanowisk pracy co umożliwi im zdobycie wykształcenia praktycznego.

Wartość projektu realizowanego na UTH Rad.: 4 827 173,79 zł.

Wartość projektu realizowanego na Wydziale Transportu i Elektrotechniki: 1 133 739,50 zł.


ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM na UTH Rad.

Koordynator Projektu
dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. ndzw. UTH Rad.

Asystent Koordynatora Projektu
dr inż. Katarzyna Mucha

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

Koordynator
dr inż. Marzenna Dębowska-Mróz
m.mroz@uthrad.pl
483617785

Asystent Koordynatora WTEiI – Transport i Logistyka
dr inż. Ignacy Bomba
i.bomba@uthrad.pl
483617783

Asystent Koordynatora WTEiI – Turystyka i Rekreacja
dr Ewa Ferensztajn-Galardos
e.ferensztajn@uthrad.pl
483617759

Asystent Koordynatora WTEiI – Elektrotechnika
dr inż. Andrzej Erd
a.erd@uthrad.pl
483617763

Asystent Koordynatora WTEiI
mgr inż. Paweł Zięba
p.zieba@uthrad.pl
483617784

Wykaz zadań przewidzianych do realizacji na Wydziale Transportu i Elektrotechniki w ramach Projektu „Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17

Rok 2018

Grudzień  
Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie „Zasady realizacji przewozów w międzynarodowej kolejowej komunikacji towar – SMGS”
– 1 edycja.

Szkolenie Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie: „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”.
– 1 edycja,

Listopad
Studia podyplomowe dla pracowników WTiE w zakresie: „Transport i spedycja”. Czas trwania studiów podyplomowych listopad 2018 – czerwiec 2019.
– 1 edycja.
Studia podyplomowe dla pracowników WTiE w zakresie: „Zarzadzanie miastem i polityka miejska”. Czas trwania studiów podyplomowych listopad 2018 – czerwiec 2019.
Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie „Przewoźnik w transporcie drogowym osób i rzeczy”
– 1 edycja.
Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie: „Doradca ADR ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych”
– 1 edycja.
Październik
Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Transport i Logistyka,  II stopnia kierunku Elektrotechnika,  I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w zakresie: „ABC przedsiębiorczości”
– 1 edycja.

Wrzesień

Szkolenie dla pracowników WTiE w zakresie: „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”
– 1 edycja.

Czerwiec
Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Transport i Logistyka
w zakresie: „Bezpieczeństwo przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych Regulamin RID”
– 1 edycja.
Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Elektrotechnika
w zakresie: „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”.
– 1 edycja.
Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja
w zakresie: „Język Angielski w Turystyce „English for Tourism”
– 1 edycja.

Staże zawodowe dla studentów
Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

W trakcie realizacji staży studenci będą zdobywać niezbędne doświadczenie praktyczne, podniosą swoje kompetencje zawodowe, zwiększą umiejętność samodzielnego i odpowiedzialnego działania w środowisku pracy.

Studenci pogłębią i utrwalą świadomość konieczności podejmowania ustawicznego samokształcenia się
i podnoszenia kwalifikacji.

Staże dadzą uczestnikom szansę rozpoznania rynku pracy we właściwej dla kierunku studiów branży.

Studenci. poznają zasady pracy w zespołach, sposób zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w stażu zawodowym. (pobierz .pdf)

Załącznik nr 1 do Regulaminu-formularz zgłoszeniowy na staż WTEiI (pobierz .doc)

Załącznik nr 2 do Regulaminu-deklaracja WTEiI (pobierz .doc)

Załącznik nr 3 do Regulaminu-Zaświadczenie BOS WTEiI (pobierz .doc)

Załącznik nr 4 do Regulaminu-Oświadczenie WTEiI (pobierz .doc)

Załącznik nr 5 do Regulaminu-Zgłoszenie pracodawcy WTEiI (pobierz .doc)

Załącznik nr 7 do Regulaminu-Dziennik Ewidencji WTEiI (pobierz .doc)

Załącznik nr 8 do Regulaminu-Zaświadczenie WTEiI (pobierz .doc)

Umowa trójstronna uczestnictwa w stażu zawodowym 2020. (pobierz .docx)

Załącznik nr 1 do umowy trójstronnej. (pobierz .docx)

Załącznik nr 2 do umowy trójstronnej. (pobierz .docx)

Załącznik nr 3 do umowy trójstronnej. (pobierz .docx)

02.06.2022 r.

Informujemy o rozpoczęciu procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy na zrealizowanie usługi szkoleniowej w zakresie analiz elektromagnetycznych w oprogramowaniu ANSYS Maxwell 2D/3D – 8 osób oraz wyznaczenie pola prędkości i temperatury dla układów scalonych, PCB, układów elektronicznych i innych – 6 osób, pracowników Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki obejmującego następującą tematykę:

 • ANSYS Maxwell 2D/3D,
 • środowisko MAXWELL: struktura programu; definiowanie podstawowych parametrów projektu- siatka MES, warunki brzegowe, parametry materiałowe; obliczenia i interpretacja wyników,
 • analiza stanów przejściowych,
 • obliczenia magnetostatyczne,
 • analiza harmoniczna.

Szkolenie w zakresie wyznaczenie pola prędkości i temperatury dla układów scalonych, PCB, układów elektronicznych i innych – ANSYS Icepak:

 • struktura i działanie programu Icepak,
 • typy obiektów i biblioteka Icepak,
 • import geometrii i ustawianie Solwera,
 • analiza wyników,
 • analiza parametryczna.

Program szkolenia powinien obejmować minimum 18 godzin.

Szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu.

Usługa szkoleniowa realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty z dopiskiem: „ZO-WTEiI- Z105/17-1.2022” prosimy składać w terminie do dnia 7 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 na adres Biura Projektu WTEiI: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, pok. 142 lub pocztą elektroniczną na adres: z105wtie@uthrad.pl.

Szczegóły w załączniku.


 

Informujemy o rozpoczęciu procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia w zakresie „praktycznej analizy i diagnostyki jakości zasilania analizatorami PQM firmy SONEL” dla 10 pracowników Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki obejmującego następującą tematykę:

 • diagnostyczne cechy analizatorów rodziny PQM-7xx firmy SONEL,
 • zaawansowane pomiary jakości energii elektrycznej oraz diagnostyka zaburzeń,
 • zaawansowane problemy jakości energii elektrycznej i diagnostyki zaburzeń – metodyka działań,
 • warsztaty praktyczne z wykorzystaniem sprzętu: PQM-707, 702, 703, 711, MPI-540.

Program szkolenia powinien obejmować minimum 18 godzin.

Szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu.

Szkolenie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 5 marca 2021 r. do godz. 12.00 na adres Biura Projektu WTEiI: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, pok. 142, z dopiskiem: „ZO-WTEiI- Z105/17-1.2021”, pocztą elektroniczną na adres: z105wtie@uthrad.pl lub osobiście w Biurze Projektu WTEiI.

Szczegóły w załączniku.


Informacja dla Pracodawców

Koordynator Projektu na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki pt. „Zintegrowany Program UTHRad.” nr POWR.03.05.00-00-Z105/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawiadamia o rozpoczęciu rekrutacji na staż zawodowy w przedsiębiorstwach dla studentów Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach: Transport i Logistyka, Elektrotechnika, Turystyka i Rekreacja.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w stażu zawodowym wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami dostępne są w zakładce Regulamin.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Pracodawców zainteresowanych przyjęciem na staż Studentów studiów stacjonarnych Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki na kierunkach: Transport i Logistyka, Elektrotechnika, Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu do wzięcia udziału w Projekcie.

Formularz zgłoszenia Załącznik Nr 5 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Stażu Zawodowym udziału Pracodawcy w projekcie stażowym dostępny jest na stronie projektu.

Szczegółowe informacje w treści ogłoszenia (pobierz .pdf)


Informujemy o rozpoczęciu ponownej procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie LabView CORE 1, CORE 2 oraz Data Acquisition and Signal Conditioning dla 4 pracowników Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki oraz 6 pracowników Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.

Szkolenie zostało zaplanowane ze względu na realizację projektu „Zintegrowany program UTHRad.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu nr: ZO-WTiE-POWR.Z105/17-1.2020

Baza konkurencyjności – ogłoszenie nr: 1230588


Informujemy o rozpoczęciu procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie LabView CORE 1, CORE 2 oraz Data Acquisition and Signal Conditioning dla 4 pracowników Wydziału Transportu i Elektrotechniki oraz 6 pracowników Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
Szkolenie zostało zaplanowane ze względu na realizację projektu „Zintegrowany program UTHRad.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu nr: ZO-WTiE-POWR.Z105/17-1.2019

Baza konkurencyjności – ogłoszenie nr: 1184262


Informujemy o rozpoczęciu procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie certyfikowanego cyklu szkoleń, składającego się z czterech edycji dla 33 studentów kierunku Turystyka i Rekreacja (4 edycje szkoleń w latach 2018-2021 r.) Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu w zakresie rezydenta turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki realizacji rezydentury przy obsłudze wyjazdów do Ziemi Świętej.
Planowany harmonogram edycji szkoleń przedstawia się następująco:

 • Edycja I – 9 studentów – (grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r.),
 • Edycja II – 8 studentów – (październik – grudzień 2019 r.),
 • Edycja III – 8 studentów – (październik – grudzień 2020 r.),
 • Edycja IV – 8 studentów – (październik – grudzień 2021 r.).

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie:

 • odbierania turystów z miejsca przyjazdu i transfer do miejsca wypoczynku;
 • kwaterowania turystów w hotelu;
 • prowadzenia spotkań informacyjnych;
 • oprowadzania turystów po miejscu wypoczynku;
 • wskazywania najbardziej atrakcyjnych miejsc regionu/kraju;
 • przekazywania turystom wiedzy na temat kultury, obyczajów, kuchni regionu/kraju wypoczynku;
 • dystrybucji i prowadzenia wycieczek fakultatywnych;
 • pełnienia dyżurów na wypadek nagłych zdarzeń.

Program szkolenia powinien obejmować minimum 18 godzin, a szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu.

Szkolenie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty można składać osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem pocztu lub pocztą elektroniczną do dnia 28 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje o zamówieniu

Dane kontaktowe:
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
Wydział Transportu i Elektrotechniki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, pok. 142,

tel. (48) 3617765; fax. (48) 3617779
e-mail: z105wtie@uthrad.pl; www.z105wtie.uniwersytetradom.pl


Informujemy o ponownym rozpoczęciu procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie certyfikowanego cyklu szkoleń, składającego się z pięciu edycji w zakresie: Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy. Szkolenia zostały zaplanowane ze względu na realizację projektu „Zintegrowany program UTHRad.”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu nr: ZO-WTiE-POWR.Z105/17-8.2018

Baza konkurencyjności – ogłoszenie nr: 1149726


Informujemy o rozpoczęciu procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie certyfikowanego cyklu szkoleń, składającego się z czterech edycji w zakresie: przewodnika terenowego po Mazowszu. Szkolenia zostały zaplanowane ze względu na realizację projektu „Zintegrowany program UTHRad.”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu nr: ZO-WTiE-POWR.Z105/17-7.2018

Baza konkurencyjności – ogłoszenie nr: 1146361


Informujemy o rozpoczęciu procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie certyfikowanego cyklu szkoleń, składającego się z pięciu edycji w zakresie: Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy. Szkolenia zostały zaplanowane ze względu na realizację projektu „Zintegrowany program UTHRad.”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu nr: ZO-WTiE-POWR.Z105/17-6.2018

Baza konkurencyjności – ogłoszenie nr: 1146349


Informujemy o rozpoczęciu procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy czterech edycji certyfikowanych szkoleń w zakresie: Bezpieczeństwo przewozu transportem drogowym towarów niebezpiecznych – ADR. Szkolenia zostały zaplanowane ze względu na realizację projektu „Zintegrowany program UTHRad.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu nr: ZO-WTiE-POWR.Z105/17-5.2018

Baza konkurencyjności – ogłoszenie nr:
 1146334


Ogłoszenie o ponownym rozpoczęciu procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy certyfikowanego cyklu szkoleń z zakresu: Bezpieczny przewóz koleją towarów niebezpiecznych. Regulamin RID dla 32 studentów II stopnia kierunku Transport i Logistyka Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Szkolenia zostały zaplanowane w ramach projektu „Zintegrowany program UTHRad.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu nr: ZO-WTiE-POWR.Z105/17-4.2018

Baza konkurencyjności – ogłoszenie nr: 1114752


Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy certyfikowanego cyklu szkoleń z zakresu: Język Angielski w Turystyce „English for Tourism” dla 32 studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Szkolenia zostały zaplanowane w ramach projektu „Zintegrowany program UTHRad.”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu nr: ZO-WTiE-POWR.Z105/17-1.2018

Baza konkurencyjności – ogłoszenie nr: 1112007


Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy certyfikowanego cyklu szkoleń z uprawniających do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 KV dla 72 studentów II stopnia kierunku Elektrotechnika Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Szkolenia zostały zaplanowane w ramach projektu „Zintegrowany program UTHRad.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu nr: ZO-WTiE-POWR.Z105/17-2.2018

Baza konkurencyjności – ogłoszenie nr: 1111818


Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy certyfikowanego cyklu szkoleń z zakresu: Bezpieczny przewóz koleją towarów niebezpiecznych. Regulamin RID dla 32 studentów II stopnia kierunku Transport i Logistyka Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Szkolenia zostały zaplanowane w ramach projektu „Zintegrowany program UTHRad.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu nr: ZO-WTiE-POWR.Z105/17-3.2018

Baza konkurencyjności – ogłoszenie nr: 1111980

24.06.2022 r.

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór dla pracowników WTEiI na szkolenie w zakresiePLC271 – Programowanie sterowników PLC CoDeSys poziom1”.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom aktualnej wiedzy w zakresie systemów sterowania typu embedded oraz PC w zastosowaniach przemysłowych.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • przegląd normy IEC 61131-3 dotyczącej języków programowania sterowników programowalnych,
 • elementy wspólne języków (jednostki organizacyjne oprogramowania, typy danych i zmiennych, atrybuty, identyfikatory),
 • porównanie własności języków graficznych i tekstowych,
 • praktyczne przykłady programów pisanych w językach tekstowych (IL i ST) i graficznych (LD i FBD),
 • podstawy sekwencyjnych schematów funkcjonalnych SFC,
 • biblioteki standardowe,
 • praktyczna realizacja układów sterowania fizycznymi modelami obiektów.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 29.06.2022 r.

Szczegółowe informacje

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

17.05.2022 r.

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór dla pracowników WTEiI na szkolenie w zakresie „Obliczenia pól elektromagnetycznych w programie ANSYS Maxwell 2D/3D”.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz wykonywania analiz elektromagnetycznych w oprogramowaniu ANSYS Maxwell 2D/3D. Uczestnicy szkolenia poznają m.in. interfejs oprogramowania, sposób definiowania: własności materiałowych, wymuszeń, warunków brzegowych, a także wyświetlania i weryfikacji wyników analizy.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 27.05.2022 r.

Szczegółowe informacje

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania

17.05.2022 r.

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 4, 6) w zakresie:

 • ABC przedsiębiorczości,
 • Pakiet mobilności,
 • Regulacje i obowiązki przedsiębiorców transportowych w zakresie przewozu transportem drogowym i kolejowym ładunków.

Osoby zainteresowane udziałem w edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 27.05.2022 r.

Szczegółowe informacje

17.05.2022 r.

Wydział Transportu, Elektrotechniki i informatyki ogłasza nabór na 4 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja (sem. 2).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Język Angielski w Turystyce”,
 • „Rezydenta turystycznego”,
 • „Przewodnika Terenowego po Mazowszu”.

Osoby zainteresowane udziałem w 4 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 27.05.2022 r.

Szczegółowe informacje

17.05.2022 r.

Informujemy o rozpoczęciu naboru na 4 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek Transport i Logistyka (sem. 7).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • bezpieczeństwa przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych – Regulamin RID lub
 • bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych – Regulamin ADR.

Osoby zainteresowane udziałem w 4 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 27.05.2022 r.

Szczegółowe informacje

03.03.2022 r.

Informujemy o rozpoczęciu naboru do trzeciej edycji szkoleń dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Elektrotechnika.

Edycja obejmuje następujące szkolenia:

 • „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „Instalator urządzeń fotowoltaicznych”,
 • „ABC przedsiębiorczości”.

Osoby zainteresowane udziałem edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142)  do dnia 10.03.2022 r.

Szczegółowe informacje

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”

10.02.2022 r.

Informujemy o rozpoczęciu naboru do trzeciej edycji szkoleń dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Transport i Logistyka z zakresu:

 • bezpieczeństwa przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych – Regulamin RID,
 • bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych – Regulamin ADR.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 17.02.2022 r.

Szczegółowe informacje

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”

15.06.2021 r.

Informujemy o rozpoczęciu naboru uczestników studiów podyplomowych w zakresie analizy danych.

Zainteresowani udziałem w studiach podyplomowych pracownicy WTEiI proszeni są o złożenie Wniosku o udział w szkoleniu/studiach podyplomowych w Biurze Projektu WTEiI (pok. 142) do 29.06.2021 r. do godziny 12.00.

Wnioski do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Informujemy o rozpoczęciu naboru na 3 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 4).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „Bezpieczeństwo przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych – Regulamin RID,
 • „Bezpieczeństwo przewozu transportem drogowym towarów niebezpiecznych – Doradca ADR”,
 • „ABC przedsiębiorczości”.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 11.06.2021 r.

Ogłoszenie w załączniku. (pobierz)

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”


Informujemy o rozpoczęciu naboru na 3 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja (sem. 4).

Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Język Angielski w Turystyce”,
 • „Rezydenta turystycznego”,
 • „Przewodnika Terenowego po Mazowszu”.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 11.06.2021 r.

Ogłoszenie w załączniku. (pobierz)

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”


Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na 4 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 4).

Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Instalator urządzeń fotowoltaicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 11.06.2021 r.

Ogłoszenie w załączniku. (pobierz)

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”


Informujemy o rozpoczęciu naboru na szkolenie dla pracowników Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki w zakresie „praktycznej analizy i diagnostyki jakości zasilania analizatorami PQM firmy SONEL”.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

 • diagnostyczne cechy analizatorów rodziny PQM-7xx firmy SONEL,
 • zaawansowane pomiary jakości energii elektrycznej oraz diagnostyka zaburzeń,
 • zaawansowane problemy jakości energii elektrycznej i diagnostyki zaburzeń – metodyka działań,
 • warsztaty praktyczne z wykorzystaniem sprzętu: PQM-707, 702, 703, 711, MPI-540.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 12.03.2021 r.

Szczegółowe informacje

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”


Informujemy o rozpoczęciu naboru  na 3 edycję szkoleń dla studentów 3 semestru II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika.

Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „Instalator urządzeń fotowoltaicznych”,
 • „ABC przedsiębiorczości”.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 22.01.2021 r.

Szczegółowe informacje

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Informujemy o rozpoczęciu naboru na szkolenie na 2 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek Transport i Logistyka (sem. 7).

Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • bezpieczeństwa przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych – Regulamin RID,
 • bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych – Regulamin ADR.

Osoby zainteresowane udziałem w 2 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 15.01.2021 r.

Szczegółowe informacje

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”


Informujemy o rozpoczęciu naboru na szkolenie dla pracowników WTEiI oraz WM w zakresie „Eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej wiedzy i umiejętności wymaganych do obsługi urządzeń i instalacji do 1kV. Na zakończenie szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na świadectwo eksploatacji urządzeń elektrycznych kategorii E.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 06.11.2020 r.

Szczegółowe informacje

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”


Informujemy o rozpoczęciu naboru na staże zawodowe dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Transport i Logistyka.
Osoby zainteresowane udziałem w stażu zawodowym proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 30.09.2020 r.

Szczegółowe informacje

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”


Informujemy o rozpoczęciu naboru na staże zawodowe dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Elektrotechnika.
Osoby zainteresowane udziałem w stażu zawodowym proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 30.09.2020 r.

Szczegółowe informacje

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”


Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na 4 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 4).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Instalator urządzeń fotowoltaicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w 4 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 10.06.2020 r.

Szczegółowe informacje (pobierz)


Wydział Transportu, Elektrotechniki i informatyki ogłasza nabór na 3 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja (sem. 4).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Język Angielski w Turystyce”,
 • „Rezydenta turystycznego”,
 • „Przewodnika Terenowego po Mazowszu”.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 10.06.2020 r.

Szczegółowe informacje


Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na 4 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 4).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Zasady realizacji przewozów w międzynarodowej kolejowej komunikacji towar – SMGS”
 • „Przewoźnik w transporcie drogowym osób i rzeczy”.

Osoby zainteresowane udziałem w 4 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 10.06.2020 r.

Szczegółowe informacje


Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza rekrutację uzupełniającą na 3 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 7).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Instalator urządzeń fotowoltaicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142)  do dnia 25.10.2019 r. 


Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór na 3 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 4).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Instalator urządzeń fotowoltaicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142)  do dnia 06.06.2019 r.

Szczegółowe informacje


Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór na 3 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 4).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Zasady realizacji przewozów w międzynarodowej kolejowej komunikacji towar – SMGS”
 • „Przewoźnik w transporcie drogowym osób i rzeczy”.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142)  do dnia 17.05.2019 r.

Szczegółowe informacje


Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór na 2 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja (sem. 4).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Język Angielski w Turystyce”,
 • „Rezydenta turystycznego”,
 • „Przewodnika Terenowego po Mazowszu”.

Osoby zainteresowane udziałem w 2 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142)  do dnia 17.05.2019 r.

Szczegółowe informacje


Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór na szkolenie dla pracowników Wydziału Transportu i Elektrotechniki w zakresie LabViEW-1.
Tematyka szkolenia jest wprowadzeniem w środowisko oprogramowania graficznego LabVIEW, przedstawieniem jego możliwości oraz podstawowej architektury aplikacji. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do sprawnej pracy z LabVIEW, poznanie zasad tworzenia systemów akwizycji i rejestracji danych, sterowania urządzeń pomiarowych oraz analizy sygnałów.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 27.03.2019 r.

Szczegółowe informacje


Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór na 2 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 5).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Zasady realizacji przewozów w międzynarodowej kolejowej komunikacji towar – SMGS”
 • „Przewoźnik w transporcie drogowym osób i rzeczy”.

Osoby zainteresowane udziałem w 2 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 23.11.2018 r.

Szczegółowe informacje


Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór na 2 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 5).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Instalator urządzeń fotowoltaicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w 2 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142)  do dnia 09.11.2018 r.
Szczegółowe informacje


Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór na 1 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 7).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”
 • „ABC przedsiębiorczości”
 • „Instalator urządzeń fotowoltaicznych”

Osoby zainteresowane udziałem w 1 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142)  do dnia 02.10.2018 r.
Szczegółowe informacje


Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór naszkolenie dla pracowników WTiE w zakresie Eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV.
Zainteresowani udziałem w szkoleniu pracownicy WTiE proszeni są o złożenie Wniosku o udział w szkoleniu/studiach podyplomowych w Biurze Projektu WTiE (pok. 142) do 10.07.2018 r. do godziny 12.00.
Szczegółowe informacje


Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór na studia podyplomowe dla pracowników WTiE w zakresie:

 • Transport i spedycja,
 • Zarządzanie miastem i polityka miejska.

Zainteresowani udziałem w studiach podyplomowych pracownicy WTiE proszeni są o złożenie Wniosku o udział w szkoleniu/studiach podyplomowych w Biurze Projektu WTiE (pok. 142) do 10.07.2018 r. do godziny 12.00.
Szczegółowe informacje


Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór na 1 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 6).
Osoby zainteresowane udziałem w 1 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu (pok. 142) do 10.07.2018 r.
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 •  „ABC przedsiębiorczości”
 • „Zasady realizacji przewozów w międzynarodowej kolejowej komunikacji towarów – SMGS”
 • „Przewoźnik w transporcie drogowym osób i rzeczy”

Szczegółowe informacje


Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór na szkolenie dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja z zakresu Języka Angielskiego w Turystyce „English for Tourism”. Termin szkolenia 18 – 27. 06.2018 r.
Szczegółowe informacje


Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór na szkolenie dla studentów I roku II-go stopnia kierunku Elektrotechnika z zakresu Eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektrycznych do 1kV. Termin szkolenia 18 – 20. 06.2018 r.
Szczegółowe informacje


Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór na szkolenie dla studentów I roku II-go stopnia kierunku Transport i Logistyka z zakresu Bezpieczeństwa przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych – Regulamin RID. Termin szkolenia 18 – 27. 06.2018 r.
Szczegółowe informacje

24.06.2022 r.

Informujemy, że w dniach 27-30.06.2022 r. w ramach trzeciej i czwartej edycji szkoleń dla studentów 1 stopnia kierunku Turystyka i rekreacja odbędzie się szkolenie w zakresie „Język Angielski w Turystyce – English for Tourism”.

Uczestnicy szkolenia poznają aspekty związane z językiem angielskim w turystyce – zdobędą kompetencje językowe oraz umiejętności praktyczne w zakresie słownictwa oraz pojęć branżowych niezbędnych do pracy w turystyce.

Szkolenie odbywa się w budynku Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Rad. (ul. Malczewskiego 29) w sali 130.

Ogłoszenie w załączniku.

17.05.2022 r.

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 4, 6) w zakresie:

 • ABC przedsiębiorczości,
 • Pakiet mobilności,
 • Regulacje i obowiązki przedsiębiorców transportowych w zakresie przewozu transportem drogowym i kolejowym ładunków.

Osoby zainteresowane udziałem w edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 27.05.2022 r.

Szczegółowe informacje

17.05.2022 r.

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na 4 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja (sem. 2).

Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Język Angielski w Turystyce”,
 • „Rezydenta turystycznego”,
 • „Przewodnika Terenowego po Mazowszu”.

Osoby zainteresowane udziałem w 4 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 27.05.2022 r.

Szczegółowe informacje

17.05.2022 r.

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na 4 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 7).

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • Bezpieczeństwa przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych – Regulamin RID lub
 • Bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych – Regulamin ADR.

Osoby zainteresowane udziałem w 4 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 27.05.2022 r.

Szczegółowe informacje

13.05.2022 r.

Informujemy, że w dniach 16.05-06.06.2022 r. w ramach trzeciej i czwartej edycji szkoleń dla studentów 2 stopnia kierunku Elektrotechnika odbędzie się szkolenie w zakresie „instalacji urządzeń fotowoltaicznych”.

Celem szkolenia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych pozwalających na samodzielną działalność w zakresie instalacji źródeł fotowoltaicznych wraz z ich integracją z siecią energetyczną.

Szkolenie zakończy się egzaminem realizowanym w porozumieniu z placówką Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskaniem przez uczestników certyfikatów imiennych.

Uwaga: Szkolenie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1 sala 110.

Szczegółowe informacje

24.04.2022 r.
Informujemy, że w dniach 9-12 maja 2022 r. w ramach czwartej edycji szkoleń dla studentów 2 stopnia kierunku Elektrotechnika odbędzie się szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do obsługi urządzeń i instalacji do 1kV. Na zakończenie szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na świadectwo eksploatacji urządzeń elektrycznych kategorii E.

Uwaga: Szkolenie rozpoczyna się w dniu 09.05.2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1, godz. 15:00.

Szczegółowe informacje

24.04.2022 r.
Informujemy, że w dniach 25-28 kwietnia 2022 r. w ramach trzeciej edycji szkoleń dla studentów 2 stopnia kierunku Elektrotechnika odbędzie się szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do obsługi urządzeń i instalacji do 1kV. Na zakończenie szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na świadectwo eksploatacji urządzeń elektrycznych kategorii E.

Uwaga: Szkolenie rozpoczyna się w dniu 25.04.2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1, godz. 15:00.

Szczegółowe informacje

31.03.2022 r.
Informujemy, że w dniach 29.03-07.04.2022 r. odbędzie się szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka z zakresu „BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU TRANSPORTEM DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – Regulamin ADR”.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących przewozu transportem drogowym towarów niebezpiecznych

Uwaga: Szkolenie odbywa się w aplikacji Teams. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 29.03.2022 r. o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje

31.03.2022 r.
Informujemy, że w dniach 04.04.-21.04.2022 r. odbędzie się szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka  z zakresu „BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – Regulamin RID”.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących przewozu koleją towarów niebezpiecznych Uwaga: Szkolenie odbywa się w aplikacji Teams. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 04.04.2022 r. o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje

25.02.2022 r.
Informujemy, że w dniu 28.02.2022 r. rozpoczyna się szkolenie dla studentów I stopnia kierunków: Transport i Logistyka, Elektrotechnika i Turystyka i Rekreacja w zakresie „ABC Przedsiębiorczości”.

Celem szkolenia zapoznanie słuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

 • form i zasad rozpoczynania, prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad planowania i zarządzania projektami gospodarczymi.

Uwaga:  Szkolenie odbywa się w aplikacji Teams. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje

25.02.2022 r.
Informujemy, że w dniu 28.02.2022 r. rozpoczyna się szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie instalacji urządzeń fotowoltaicznych.

Celem szkolenia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych pozwalających na samodzielną działalność w zakresie instalacji źródeł fotowoltaicznych wraz z ich integracją z siecią energetyczną. Szkolenie zakończy się egzaminem realizowanym w porozumieniu z placówką Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskaniem przez uczestników certyfikatów imiennych.

Uwaga: Szkolenie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1, sala 110.

Ogłoszenie w załączniku

10.02.2022 r.

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na 3 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek Transport i Logistyka (sem. 7).

Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • bezpieczeństwa przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych – Regulamin RID,
 • bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych – Regulamin ADR.

Osoby zainteresowane udziałem w 2 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 17.02.2022 r.

Szczegółowe informacje

05.11.2021 r.

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2021 roku rozpocznie się w ramach trzeciej edycji szkoleń dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja szkolenie z zakresu przewodnika terenowego po Mazowszu.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi: charakterystyki geograficznej regionu, historii, kultury, sztuki regionu, środowiska przyrodniczego, zagospodarowania turystycznego regionu oraz metodyki i techniki prowadzenia wycieczek.

 Uwaga:
Szkolenie odbywa się w budynku Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Rad. w sali 13. Pierwsze zajęcia rozpoczną się o godzinie 1000.
Terminy kolejnych zajęć zostaną podane po uzgodnieniu z osobami prowadzącymi szkolenie.

Szczegółowe informacje

05.11.2021 r.

Informujemy, że w dniu 5 listopada 2021 r. rozpoczęło się szkolenie się w ramach trzeciej edycji szkoleń dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja z zakresu rezydenta turystycznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań rezydenta turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki realizacji rezydentury przy obsłudze wyjazdów do Ziemi Świętej.

Uwaga:

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Rad. w sali 137.
Terminy kolejnych zajęć zostaną podane po uzgodnieniu z osobami prowadzącymi szkolenie

Szczegółowe informacje

30.06.2021 r.

Informujemy, że w dniach 01-02 lipca 2021 roku odbędzie się szkolenie dla pracowników WTEiI w zakresie „praktycznej analizy i diagnostyki jakości zasilania analizatorami PQM firmy SONEL”.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

 • diagnostyczne cechy analizatorów rodziny PQM-7xx firmy SONEL,
 • zaawansowane pomiary jakości energii elektrycznej oraz diagnostyka zaburzeń,
 • zaawansowane problemy jakości energii elektrycznej i diagnostyki zaburzeń
 • metodyka działań,
 • warsztaty praktyczne z wykorzystaniem sprzętu: PQM-707, 702, 703, 711, MPI-540.

Uwaga: Szkolenie rozpoczyna się w dniu 01.07.2021 r. w budynku WTEiI w Auli A-3 o godzinie 14.00.
Szczegółowe informacje

25.06.2021 r.

Informujemy, że w dniach 28-30 czerwca 2021 roku w ramach piątej edycji szkoleń dla studentów 1 stopnia kierunku Elektrotechnika odbędzie się szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do obsługi urządzeń i instalacji do 1kV. Na zakończenie szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na świadectwo eksploatacji urządzeń elektrycznych kategorii E.

Uwaga: Szkolenie rozpoczyna się w dniu 28.06.2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1, godz. 10:00.

Szczegółowe informacje

01.06.2021 r.

Wydział Transportu, Elektrotechniki i informatyki ogłasza nabór na 3 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (6 sem.).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • Bezpieczeństwo przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych – Regulamin RID,
 • „Bezpieczeństwo przewozu transportem drogowym towarów niebezpiecznych – Doradca ADR”,
 • „ABC przedsiębiorczości”.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 11.06.2021 r.
Szczegółowe informacje

01.06.2021 r.

Wydział Transportu, Elektrotechniki i informatyki ogłasza nabór na 3 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja (sem. 4).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Język Angielski w Turystyce”,
 • „Rezydenta turystycznego”,
 • „Przewodnika Terenowego po Mazowszu”.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 11.06.2021 r.
Szczegółowe informacje

01.06.2021 r.

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na staże zawodowe dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja.
Osoby zainteresowane udziałem w stażu zawodowym proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 11.06.2021 r.
Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”

01.06.2021 r.

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na 4 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 4).

Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Instalator urządzeń fotowoltaicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w 4 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 11.06.2021 r.
Szczegółowe informacje

15.03.2021

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie „przewoźnika transportem drogowym osób i rzeczy”.
W dniach: 16-18.03.2021 studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka odbędzie się szkolenie z zakresu „przewoźnika transportem drogowym osób i rzeczy”.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących przewozu drogowego osób i rzeczy.
Szkolenie kończy się certyfikowanym egzaminem z zakresu nabytej wiedzy i umiejętności.

Uwaga: Szkolenie odbywa się w budynku Wydziału Transportu, Elektrotechniki i informatyki UTH Rad. (ul. Malczewskiego 29) w auli A-5.
Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 16.03.2021 r. o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje

16.02.2021
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie „BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – Regulamin RID”.
W dniach: 16-18.02. 2021 r. oraz 23-25.02.2021 r. dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka odbędzie się szkolenie z zakresu „BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – Regulamin RID”.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami w zakresie krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących przewozu koleją towarów niebezpiecznych Uwaga: Szkolenie odbywa się w aplikacji Teams.

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 16.02.2021 r. o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje

19.01.2021
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na 3 edycję szkoleń dla studentów 3 semestru II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika.
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „Instalator urządzeń fotowoltaicznych”,
 • „ABC przedsiębiorczości”.

Osoby zainteresowane udziałem w 2 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 22.01.2021 r.
Szczegółowe informacje

18.01.2021
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17  – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie „ABC Przedsiębiorczości”.
W dniach: 18÷22.01.2021 r. dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka odbędzie się szkolenie z zakresu „ABC Przedsiębiorczości”.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

 • form i zasad rozpoczynania, prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad planowania i zarządzania projektami gospodarczymi.

Uwaga: Szkolenie odbywa się w aplikacji Teams. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 18.01.2021 r. o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje


11.01.2021 r.
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na 2 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek Transport i Logistyka (sem. 7).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • bezpieczeństwa przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych – Regulamin RID,
 • bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych – Regulamin ADR.

Osoby zainteresowane udziałem w 2 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 15.01.2021 r.

Szczegółowe informacje


07.12.2020 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenia
W dniach 07-10.12.2020 r. w formie zdalnej odbędzie się szkolenie dla studentów WTEiI kierunku Transport i Logistyka (edycja 4 i 5) w zakresie kompetencji zawodowych dotyczących zasad przewozu ładunków w kolejowej komunikacji międzynarodowej SMGS.

Szczegółowe informacje


20.11.2020 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla pracowników w zakresie Eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV.
W dniach  23-26.11.2020 r. w formie zdalnej odbędzie się szkolenie dla pracowników WTEiI oraz WM w zakresie „Eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do obsługi urządzeń  i instalacji do 1kV.
Na zakończenie szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na świadectwo eksploatacji urządzeń elektrycznych kategorii E.

Szczegółowe informacje


13.07.2020 r.
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na staże zawodowe dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Transport i Logistyka.
Osoby zainteresowane udziałem w stażu zawodowym proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 30.09.2020 r.

Szczegółowe informacje

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”


13.07.2020 r.
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na staże zawodowe dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Elektrotechnika.
Osoby zainteresowane udziałem w stażu zawodowym proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 30.09.2020 r.

Szczegółowe informacje

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”


18.06.2020 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie zasad realizacji międzynarodowych kolejowych przewozów ładunków.
W dniach 22-26 czerwca 2020 roku w ramach czwartej edycji szkoleń dla studentów 1 stopnia kierunku Elektrotechnika odbędzie się szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do obsługi urządzeń i instalacji do 1kV. Na zakończenie szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na świadectwo eksploatacji urządzeń elektrycznych kategorii E.

Uwaga: Szkolenie odbywa się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams w godzinach 11.00-15.00.

Szczegółowe informacje (pobierz)


15.06.2020 r.
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na staże zawodowe dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja.
Osoby zainteresowane udziałem w stażu zawodowym proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 03.07.2020 r.

Szczegółowe informacje

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania


05.06.2020 r.
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na 4 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 4).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Instalator urządzeń fotowoltaicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 10.06.2020 r.

Szczegółowe informacje (pobierz)


04.06.2020 r.
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na 3 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja (sem. 4).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Język Angielski w Turystyce”,
 • „Rezydenta turystycznego”,
 • „Przewodnika Terenowego po Mazowszu”.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142) do dnia 10.06.2020 r.

Szczegółowe informacje (pobierz)


04.06.2020 r.
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ogłasza nabór na 4 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 4).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Zasady realizacji przewozów w międzynarodowej kolejowej komunikacji towar – SMGS”
 • „Przewoźnik w transporcie drogowym osób i rzeczy”.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTEiI (pok. 142)  do dnia 10.06.2020 r.

Szczegółowe informacje (pobierz)


10.03.2020 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie zasad realizacji międzynarodowych kolejowych przewozów ładunków.
Informujemy, że w dniu 11 marca 2019 roku rozpoczyna się w ramach trzeciej edycji szkoleń dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka szkolenie w zakresie zasad realizacji międzynarodowych kolejowych przewozów ładunków.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie zasad organizacji i realizacji przewozu ładunków transportem kolejowym w komunikacji międzynarodowej.

Uwaga:
Szkolenie odbywa się w budynku Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTHRad. w sali 130.

Szczegółowe informacje


17.01.2020 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E – 3 edycja – 2 grupa.
Informujemy, że w dniach 20-23.01.2020 r. odbędzie się w ramach trzeciej edycji szkoleń (2 grupa) dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E.
Celem szkolenia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych wymaganych  do obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kV.
Na zakończenie szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na świadectwo eksploatacji urządzeń elektrycznych kategorii E..

Uwaga:
Szkolenie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1, sala 110. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje


07.01.2020 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie instalacji urządzeń fotowoltaicznych – 3 edycja – 2 grupa.
Informujemy, że w dniach 8-17.01.2020 r. odbędzie się w ramach trzeciej edycji szkoleń (2 grupa) dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie instalacji urządzeń fotowoltaicznych.
Celem szkolenia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych pozwalających na samodzielną działalność w zakresie instalacji źródeł fotowoltaicznych wraz z ich integracją z siecią energetyczną. Szkolenie zakończy się egzaminem realizowanym w porozumieniu z placówką Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskaniem przez uczestników certyfikatów imiennych.

Uwaga:
Szkolenie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1, sala 110.

Szczegółowe informacje


11.12.2019 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie instalacji urządzeń fotowoltaicznych – 3 edycja.
Informujemy, że w dniach 11-20.12.2019 r. odbędzie się w ramach trzeciej edycji szkoleń (1 grupa) dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie instalacji urządzeń fotowoltaicznych.
Celem szkolenia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych pozwalających na samodzielną działalność w zakresie instalacji źródeł fotowoltaicznych wraz z ich integracją z siecią energetyczną.
Szkolenie zakończy się egzaminem realizowanym w porozumieniu z placówką Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskaniem przez uczestników certyfikatów imiennych.

Uwaga:
Szkolenie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1, sala 110.|

Szczegółowe informacje


29.11.2019 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie w zakresie ABC Przedsiębiorczości.
Informujemy, że w dniach 2 i 3 grudnia 2019 r. w sali 130 lub 137 rozpoczną się w ramach kolejnych edycji szkoleń dla studentów Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki pierwsze zajęcia szkoleniowe.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

 • form i zasad rozpoczynania, prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad planowania i zarządzania projektami gospodarczymi,
 • przygotowania biznes planu,
 • wyboru form rozliczeń podatkowych oraz z ZUS.

Każdy z uczestników projektu pt. „Zintegrowany Program UTHRad.”, może wybrać jeden z terminów pierwszych zajęć. Pozostałe terminy zostaną uzgodnione z osobami prowadzącymi szkolenie.

Szkolenie w dniu 2.12.2019 r. rozpocznie się o godzinie 13:30.
Szkolenie w dniu 3.12.2019 r. rozpocznie się o godzinie 12:30.

Szczegółowe informacje


18.11.2019 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja z zakresu przewodnika terenowego po Mazowszu -2 edycja.
Informujemy, że w dniu 18 listopada 2019 roku rozpoczyna się w ramach drugiej edycji szkoleń dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja szkolenie z zakresu przewodnika terenowego po Mazowszu.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi: charakterystyki geograficznej regionu, historii, kultury, sztuki regionu, środowiska przyrodniczego, zagospodarowania turystycznego regionu oraz metodyki i techniki prowadzenia wycieczek.

Uwaga:
Szkolenie odbywa się w budynku Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Rad. w sali 130/139. Pierwsze zajęcia rozpoczną się o godzinie 11.30. Terminy kolejnych zajęć zostaną podane po uzgodnieniu z osobami prowadzącymi szkolenie.

Szczegółowe informacje


06.11.2019 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja z zakresu rezydenta turystycznego -2 edycja.
Informujemy, że w dniu 6 listopada 2019 roku rozpoczyna się w ramach drugiej edycji szkoleń dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja szkolenie z zakresu rezydenta turystycznego.
Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wykonywania zadań rezydenta turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki realizacji rezydentury przy obsłudze wyjazdów do Ziemi Świętej.

Uwaga:
Szkolenie odbywa się w budynku Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Rad., przy ul. Malczewskiego 29, w sali 130. Pierwsze zajęcia rozpoczną się o godzinie 14.45. Terminy kolejnych zajęć zostaną podane po uzgodnieniu z osobami prowadzącymi szkolenie.

Szczegółowe informacje


15.06.2019 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17  –  szkolenie dla studentów WTiE kierunku Elektrotechnika w zakresie  „Eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”.
W dniach 24÷27.06.2019 r., w ramach trzeciej edycji szkoleń dla studentów WTiE kierunku Elektrotechnikaodbędzie się szkolenie w zakresie „Eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”.

Szczegółowe informacje

Uwaga: Szkolenie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1.


15.06.2019 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17  –  szkolenie dla studentów WTiE kierunku Turystyka i Rekreacja w zakresie  „Język Angielski w Turystyce” – „English for Tourism”.
W dniach 24÷27.06.2019 r., w ramach trzeciej edycji szkoleń dla studentów WTiE kierunku Turystyka i Rekreacja odbędzie się szkolenie w zakresie „Język Angielski w Turystyce” – „English for Tourism”.

Szczegółowe informacje

Uwaga: Szkolenie odbywa się w budynku Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. (ul. Malczewskiego 29) w sali 130.


15.06.2019 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17  –  szkolenie dla studentów WTiE kierunku Transport i Logistyka w zakresie  „Przewoźnika transportem drogowym osób i rzeczy”.
W dniach 27÷29.06.2019 r., w ramach trzeciej edycji szkoleń dla studentów WTiE kierunku Transport i Logistyka odbędzie się szkolenie w zakresie „Przewoźnika transportem drogowym osób i rzeczy”.

Szczegółowe informacje

Uwaga: Szkolenie odbywa się w budynku Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. (ul. Malczewskiego 29) w sali 130.


29.05.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17  – nabór na 3 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 4).
Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór na 3 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 4).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Instalator urządzeń fotowoltaicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 06.06.2019 r.

Szczegółowe informacje

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”


10.05.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17  – nabór na 3 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka.
Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór na 3 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka (sem. 4).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Zasady realizacji przewozów w międzynarodowej kolejowej komunikacji towar – SMGS”
 • „Przewoźnik w transporcie drogowym osób i rzeczy”.

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142)  do dnia 17.05.2019 r.

Szczegółowe informacje

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania


10.05.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – nabór na 2 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja.
Wydział Transportu i Elektrotechniki ogłasza nabór na 2 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja (sem. 4).
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Język Angielski w Turystyce”,
 • „Rezydenta turystycznego”,
 • „Przewodnika Terenowego po Mazowszu”.

Osoby zainteresowane udziałem w 2 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 17.05.2019 r.

Szczegółowe informacje

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania


20.03.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – nabór na szkolenie dla pracowników WTiE w zakresie LabViEW-1.
Informujemy o rozpoczęciu naboru na szkolenie dla pracowników Wydziału Transportu i Elektrotechniki w zakresie LabViEW-1. Tematyka szkolenia jest wprowadzeniem w środowisko oprogramowania graficznego LabVIEW, przedstawieniem jego możliwości oraz podstawowej architektury aplikacji.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do sprawnej pracy z LabVIEW, poznanie zasad tworzenia systemów akwizycji i rejestracji danych, sterowania urządzeń pomiarowych oraz analizy sygnałów.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 27.03.2019 r.

Szczegółowe informacje

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania


01.02.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie instalacji urządzeń fotowoltaicznych – 1 edycja.
Informujemy, że w dniach 11-14.02.2019 r. oraz 18-21.02.2019 r. odbędzie się w ramach pierwszej edycji szkoleń dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie instalacji urządzeń fotowoltaicznych.
Celem szkolenia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych pozwalających na samodzielną działalność w zakresie instalacji źródeł fotowoltaicznych wraz z ich integracją z siecią energetyczną.
Szkolenie zakończy się egzaminem realizowanym w porozumieniu z placówką Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskaniem przez uczestników certyfikatów imiennych.

Uwaga: Szkolenie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1, sala 110.

Szczegółowe informacje


01.02.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie instalacji urządzeń fotowoltaicznych – 2 edycja.
Informujemy, że w dniach 25-28.02.2019 r. oraz 4-6.03 i, 8.03.2019 r. odbędzie się w ramach drugiej edycji szkoleń dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie instalacji urządzeń fotowoltaicznych.
Celem szkolenia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych pozwalających na samodzielną działalność w zakresie instalacji źródeł fotowoltaicznych wraz z ich integracją z siecią energetyczną.
Szkolenie zakończy się egzaminem realizowanym w porozumieniu z placówką Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskaniem przez uczestników certyfikatów imiennych.

Uwaga: Szkolenie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1, sala 110.

Szczegółowe informacje


16.01.2019 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja z zakresu rezydenta turystycznego.
Informujemy, że w dniach 22, 24, 29, 31 stycznia 2019 roku odbędzie się w ramach pierwszej edycji szkoleń dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja szkolenie z zakresu rezydenta turystycznego.
Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wykonywania zadań rezydenta turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki realizacji rezydentury przy obsłudze wyjazdów do Ziemi Świętej.

Uwaga: Szkolenie odbywa się w budynku Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. w sali 130.

Szczegółowe informacje


16.01.2019 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie zasad realizacji międzynarodowych kolejowych przewozów ładunków.
Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2019 r. rozpoczyna się w ramach pierwszej edycji szkoleń dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka szkolenie w zakresie zasad realizacji międzynarodowych kolejowych przewozów ładunków.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie zasad organizacji i realizacji przewozu ładunków transportem kolejowym w komunikacji międzynarodowej.

Uwaga: Szkolenie odbywa się w budynku Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTHRad. w sali 130.

Szczegółowe informacje


01.12.2018 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w zakresie przewodnika terenowego po Mazowszu.
Informujemy, że w dniu 6 grudnia 2018 r. rozpoczyna się w ramach pierwszej edycji szkoleń dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja szkolenie w zakresie przewodnika terenowego po Mazowszu.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

 1. Charakterystyka geograficzna regionu
 2. Historia regionu Mazowsza na tle historii Polski
 3. Kultura i sztuka regionu
 4. Etnografia regionu Mazowsza
 5. Środowisko przyrodnicze regionu
 6. Zagospodarowanie turystyczne regionu
 7. Terenoznawstwo i topografia
 8. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek .

Uwaga: Szkolenie odbywa się w budynku Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTHRad. w sali 130.

Szczegółowe informacje


29.11.2018 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie przewoźnika transportem drogowym osób i rzeczy.
Informujemy, że w dniach 7-9.12.2018 r. odbędzie się w ramach pierwszej i drugiej edycji szkoleń dla studentów I stopnia kierunku Transport i Logistyka szkolenie w zakresie przewoźnika transportem drogowym osób i rzeczy.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

 • prawo cywilne, handlowe, podatkowe, socjalne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób,
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób,
 • dostęp do rynku w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób,
 • normy techniczne i techniczne aspekty działalności w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób,
 • bezpieczeństwo drogowe w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób.

Uwaga: Szkolenie w dniach odbywa się w budynku Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTHRad. w sali 130.

Szczegółowe informacje


29.11.2018 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E.
Pierwsza Edycja (semestr 7)
Informujemy, że w dniach 3-6.12.2018 r odbędzie się w ramach pierwszej edycji szkoleń dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do obsługi urządzeń i instalacji do 1kV.

Na zakończenie każdej edycji szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na świadectwo eksploatacji urządzeń elektrycznych kategorii E.

Uwaga: Szkolenie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1

Szczegółowe informacje


29.11.2018 r.

Druga Edycja (semestr 5)
Informujemy, że w dniach 10-13.12.2018 r odbędzie się w ramach drugiej edycji szkoleń dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do obsługi urządzeń i instalacji do 1kV.

Na zakończenie każdej edycji szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na świadectwo eksploatacji urządzeń elektrycznych kategorii E.

Uwaga: Szkolenie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski w Radomiu przy ul. W. Krukowskiego 1

Szczegółowe informacje


27.11.2018

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie ABC Przedsiębiorczości.
Informujemy, że w dniach 29-30.11.2018 r. oraz 6-8.12.2018 r. odbędzie się w ramach pierwszej i drugiej edycji szkoleń dla studentów I stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie ABC Przedsiębiorczości.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

 • form i zasad rozpoczynania, prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad planowania i zarządzania projektami gospodarczymi,
 • przygotowania biznes planu,
 • wyboru form rozliczeń podatkowych oraz z ZUS.

Uwaga: Szkolenie w dniach odbywa się w budynku Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTHRad. w sali 130.

Szczegółowe informacje


27.11.2018

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Transport w zakresie ABC Przedsiębiorczości.
Informujemy, że w dniach 29-30.11.2018 r. oraz 6-8.12.2018 r. odbędzie się w ramach pierwszej i drugiej edycji szkoleń dla studentów I stopnia kierunku Transport szkolenie w zakresie ABC Przedsiębiorczości.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

 • form i zasad rozpoczynania, prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad planowania i zarządzania projektami gospodarczymi,
 • przygotowania biznes planu,
 • wyboru form rozliczeń podatkowych oraz z ZUS.

Uwaga: Szkolenie w dniach odbywa się w budynku Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTHRad. w sali 130.

Szczegółowe informacje


22.11.2018

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport.
Wydział Transportu i Elektrotechniki informuje, że w dniach: 24-27.11.2018 r. oraz 01-02.12.2018 r. w ramach pierwszej edycji szkoleń dla studentów II stopnia kierunku Transport i Logistyka odbędzie się szkolenie w zakresie: transportu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Szkolenie kończy się certyfikowanym egzaminem z zakresu nabytej wiedzy i umiejętności.

Uwaga: Szkolenie odbywa się w budynku Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTHRad. w sali 130.

Szczegółowe informacje


15.11.2018 r.

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – nabór na 2 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Transport i Logistyka.
Informujemy o rozpoczęciu naboru do drugiej edycji szkoleń dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Transport i Logistyka.
Edycja szkoleń obejmowała będzie udział w następujących szkoleniach:

 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Zasady realizacji przewozów w międzynarodowej kolejowej komunikacji towar – SMGS”
 • „Przewoźnik w transporcie drogowym osób i rzeczy”.

Osoby zainteresowane udziałem w 2 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do dnia 23.11.2018 r.

Szczegółowe informacje

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania


07.11.2018 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów II stopnia kierunku Elektrotechnika w zakresie ABC Przedsiębiorczości.
Informujemy, że w dniach 8, 15, 22, 29.11.2018 r. oraz 6.12.2018 r. w Sali 130 odbędzie się w ramach pierwszej edycji szkoleń dla studentów II stopnia kierunku Elektrotechnika szkolenie w zakresie ABC Przedsiębiorczości.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

 • form i zasad rozpoczynania, prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad planowania i zarządzania projektami gospodarczymi,
 • przygotowania biznes planu,
 • wyboru form rozliczeń podatkowych oraz z ZUS.

Ogłoszenie w załączniku. (pobierz)

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w zakresie ABC Przedsiębiorczości
Informujemy, że w dniach 8, 15, 22, 29.11.2018 r. oraz 6.12.2018 r. w sali 130 odbędzie się w ramach pierwszej edycji szkoleń dla studentów II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja szkolenie w zakresie ABC Przedsiębiorczości.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

 • form i zasad rozpoczynania, prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad planowania i zarządzania projektami gospodarczymi,
 • przygotowania biznes planu,
 • wyboru form rozliczeń podatkowych oraz z ZUS.

Ogłoszenie w załączniku. (pobierz)


22.10.2018 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla studentów II stopnia kierunku Transport i Logistyka w zakresie ABC Przedsiębiorczości.
Informujemy, że w dniach 24-26.10.2018 r., 8-9.11.2018 r. oraz 15-16.11.2018 r. odbędzie się w ramach pierwszej edycji szkoleń dla studentów II stopnia kierunku Transport i Logistyka szkolenie w zakresie ABC Przedsiębiorczości.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z prawnymi oraz ekonomicznymi podstawami w zakresie:

 • form i zasad rozpoczynania, prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad planowania i zarządzania projektami gospodarczymi,
 • przygotowania biznes planu,
 • wyboru form rozliczeń podatkowych oraz z ZUS.

Uwaga:
Szkolenie w dniach 24-25.10, 8.11, 15.11.2018 r. odbywa się w budynku Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTHRad. w sali 137.
Szkolenie w dniach 26.10, 9.11, 16.11.2018 r. odbywa się w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTHRad

Ogłoszenie w załączniku. (pobierz)


23.10.2018 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17  – nabór na 2 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (5 semestr).
Informujemy o rozpoczęciu naboru do drugiej edycji szkoleń dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Elektrotechnika (5 semestr).
Edycja szkoleń obejmuje szkolenia w zakresie:

 • „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”,
 • „ABC przedsiębiorczości”,
 • „Instalator urządzeń fotowoltaicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w 2 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do 09.11.2018 r.
Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Ogłoszenie w załączniku. (pobierz)


 14.09.2018 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla pracowników WTiE w zakresie Eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV.
W dniach 18-21.06.2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski w Radomiu przy
ul. W. Krukowskiego 1 odbędzie się szkolenie dla pracowników WTiE w zakresie „Eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do obsługi urządzeń  i instalacji do 1kV. Na zakończenie szkolenia zorganizowany zostanie egzamin kwalifikacyjny na świadectwo eksploatacji urządzeń elektrycznych kategorii E.


03.09.2018 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17  – nabór na 1 edycję szkoleń dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Elektrotechnika (sem. 7) w zakresie:

 • „Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV – kategoria E”
 • „ABC przedsiębiorczości”
 • „Instalator urządzeń fotowoltaicznych”

Osoby zainteresowane udziałem w 1 edycji szkoleń proszone są o złożenie wymaganych dokumentów osobiście do Biura Projektu WTiE (pok. 142) do 02.10.2018 r. do godziny 12.00..
Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”


04.07.2018 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – szkolenie dla pracowników w zakresie Eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV.
Informujemy o rozpoczęciu naboru uczestników studiów podyplomowych w zakresie Eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV.
Zainteresowani udziałem w szkoleniu pracownicy WTiE proszeni są o złożenie Wniosku o udział w szkoleniu/studiach podyplomowych w Biurze Projektu WTiE (pok. 142) do 10.07.2018 r. do godziny 12.00.
Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”


04.07.2018 r.
„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17 – studia podyplomowe dla pracowników WTiE
Informujemy o rozpoczęciu naboru uczestników studiów podyplomowych w zakresie:

 • Transport i spedycja,
 • Zarządzanie miastem i polityka miejska.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla studentów.
 (pobierz)

Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy na Edycję Szkoleń dla studentów. (pobierz)

Załącznik nr 2 – Deklaracja Uczestnictwa dla studentów. (pobierz)

Załącznik nr 3 – Umowa Uczestnictwa. (pobierz)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika Projektu. (pobierz)

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla pracowników. (pobierz)

Załącznik nr 1 – Wniosek o udział w szkoleniu/studiach podyplomowych (pobierz)

Załącznik nr 2 – Deklaracja wyk. wiedzy
 (pobierz)

Załącznik nr 3 – Umowa o uczestnictwo w szkoleniu/studiach podyplomowych (pobierz)

Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa
 (pobierz)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika (pobierz)


Dokumenty na edycję szkoleń dla studentów

 

Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy na Edycję Szkoleń dla studentów. (pobierz)

Dokumenty dla pracowników WTEiI

 

Załącznik nr 1 – Wniosek o udział w szkoleniu/studiach podyplomowych (pobierz)
Załącznik nr 2 – Deklaracja wyk. wiedzy (pobierz)
Załącznik nr 3 – Umowa o uczestnictwo w szkoleniu/studiach podyplomowych (pobierz)
Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa (pobierz)
Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika (pobierz)

Biuro Projektu WTEiI
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
Budynek Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki, pokój 142.
e-mail: z105wtie@uthrad.pl
tel. 483617765

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close